Việt Nam nhập siêu gần 550 triệu USD trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu hơn 12,7 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 11,85 tỉ USD không kể dầu thô. Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 13,3 tỉ USD. Vì vậy cả nước nhập siêu 548 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2019.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,4 tỉ USD, tăng 4,7% so với cùng năm 2018 và chiếm gần 70% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 69,5 tỉ USD, tăng 4,7% so với cùng 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tăng về mặt giá trị, song lại giảm về tốc độ tăng so với cùng năm 2018.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt hơn 52,8 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng năm 2018 và chiếm 56,9% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu hơn 12,7 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 11,85 tỉ USD không kể dầu thô. 

Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 13,3 tỉ USD. Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài không bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước nhập siêu 548 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2019.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *