Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Bắc bộ cần gỡ những nút thắt để phát triển | Lao Động Online | LAODONG.VN

Ngày 15.5, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí đặc biệt quan trọng; là vùng “phên dậu” của Tổ quốc; là cái nôi của dân tộc, cái nôi của cách mạng; là khu vực đảm bảo sinh thái cho khu vực đồng bằng Sông Hồng; được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, các địa phương và toàn vùng đã đạt được một số kết quả quan trọng trên tất cả các mặt; diện mạo của vùng có nhiều đổi mới và thay đổi khá căn bản.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan về điều kiện về tự nhiên, hạ tầng, nguồn nhân lực…, các kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết 37 cũng như mong mỏi của nhân dân và các địa phương trong vùng. Đến nay vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước.

Với những kết quả đạt được của Nghị quyết 37 cũng như những khó khăn tồn tại vùng đang phải đối mặt, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị cần nghiên cứu đề xuất Bộ Chính trị ban hành 1 Nghị quyết mới, khả thi, căn cơ và thiết thực hơn; nhận diện và giải quyết các nút thắt để giúp vùng phát triển trong thời gian tới.

Ông Bình đề nghị vùng trung du và miền núi Bắc Bộ cần phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh; công tác tôn giáo; phát triển văn hóa gắn với tiến bộ công bằng xã hội, coi văn hóa là nền tảng cho sự phát triển lâu dài bền vững của vùng nói riêng và đất nước nói chung; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng trong công tác công tác an sinh xã hội, tránh tình trạng chính sách ban hành trên văn bản nhưng không đi vào cuộc sống; nghiên cứu cơ chế thu hút nguồn lực để khắc phục điểm yếu về kết cấu hạ tầng giao thông, coi đây là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *