Masan Consumer mục tiêu lãi 4.200 tỉ đồng năm 2019, tăng trưởng 25%

Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, công ty đặt mục tiêu đạt 20.400 – 22.300 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 20% đến 31% so với doanh thu đạt được năm 2018, đồng thời, trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 15%.

Ngày 24/4, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: MCH) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Theo tờ trình cổ đông, Hội đồng Quản trị công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 2019 đạt 20.400 – 22.300 tỉ đồng, tăng trưởng 20% đến 31% so với doanh thu đạt được năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ trong khoảng 4.050 – 4.200 tỉ đồng, tăng trưởng tương ứng 20 – 25% so với lợi nhuận năm trước.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị  công ty cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty (ESOP) nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho người lao động. Mức giá phát hành 70.000 đồng/cổ phiếu. Tỉ lệ phát hành tối đa 0,5%.

Ngoài ra, công ty cũng trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cp). Thời gian phát hành trong năm 2019, sau khi phát hành cổ phần ESOP. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần của công ty.

Masan Consumer mục tiêu lãi 4.200 tỉ đồng năm 2019, tăng trưởng 25% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2018 của Masan Consumer

Về kết quả kinh doanh năm 2018, doanh thu thuần của Masan Consumer đạt 17.006 tỉ đồng, tăng 28,74% so với năm 2017. Doanh thu từ gia vị, mì ăn liền đã tăng trưởng trở lại, tăng 35% và 29%. Ngành nước tăng lực cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ với mức 36% so với 2017.

Theo công ty, biên lợi nhuận gộp đạt 44,8% trong năm 2018 so với 45,7% trong năm 2017. Tăng trưởng mạnh ở các ngành hàng có biên lợi nhuận cao như ngành hàng gia vị và nước tăng lực đã bù vào ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu tăng. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 3.397 tỉ đồng, tăng 51,3% so với năm 2017.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *