Lùm xùm ‘ghế nóng’, HĐQT Eximbank đề xuất sửa đổi loạt điều lệ quan trọng

Theo đó, HĐQT đề xuất sửa đổi qui định về người đại diện theo pháp luật, điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ và đề xuất thông qua quyết định của đại hội khi được 51% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Đồng thời, xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm.

Lùm xùm ghế nóng, HĐQT Eximbank đề xuất sửa đổi loạt điều lệ quan trọng - Ảnh 1.

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa cập nhật thêm tờ trình lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi Điều lệ ngân hàng và tờ trình về việc chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP HCM.

Đề xuất sửa đổi về người đại diện theo pháp luật của ngân hàng

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức vào ngày 26/4, HĐQT Eximbank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi qui định liên quan đến người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Cụ thể, theo Điều lệ hiện hành, người đại diện theo pháp luật của Eximbank chỉ là duy nhất Tổng Giám đốc (TGĐ). Tuy nhiên, dựa trên qui định của Luật các TCTD 2018 và thực tế hoạt động đã xảy ra trường hợp TGĐ bị miễn nhiệm và ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay thế. Vì vậy, HĐQT đề xuất sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Eximbank theo hướng người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc thay thế.

Thông qua quyết định của đại hội khi được 51% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành

Cụ thể, HĐQT ngân hàng đề xuất trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (trong khi quy định cũ là 65%).

Bên cạnh đó, Eximbank cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi điểu kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo hướng ĐHĐCĐ được tiến hành khi có sô cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết (trong khi quy định cũ là 65%).

Trường hợp cuộc hợp lần hợp thứ nhất không thành công, cuộc họp lần thứ hai chỉ cần có ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết (thay vì 51% như cũ) và được triệu tập trong vòng 30 ngày dự định họp ĐHĐCĐ lần thư nhất.

Trong trường hợp cuộc họp thứ hai không được tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần 1.

Số phận dự án trụ sở chính tại số 7, Lê Thị Hồng Gấm?

Bên cạnh tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, HĐQT Eximbank cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7, Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM theo phương thức Eximbank góp giá trị quyền sử dụng đất, nhà đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và thực hiện phân chia sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp NHNN không đồng ý cho Eximbank đầu tư với phương thức trên thì chấp thuận cho đầu tư bằng nguồn vốn của ngân hàng, HĐQT đề xuất phần diện tích không dùng hết sẽ được cho thuê theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiến nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT được quyết định đầu tư, chủ động triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật, điều lệ ngân hàng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *