Giao ông Nguyễn Như Quỳnh phụ trách Ban Điều hành, ghế Tổng Giám đốc HNX bỏ trống tròn 3 năm

Ông Nguyễn Như Quỳnh được giao Phụ trách Ban điều hành HNX thay cho bà Nguyễn Thị Hoàng Lan nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *