Bộ Công Thương đề xuất tăng quy hoạch thuỷ điện công suất nhỏ | Lao Động Online | LAODONG.VN

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện chưa xem xét, nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thủy điện (DATĐ) có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 MW.

Bổ sung quy hoạch thuỷ điện theo yêu cầu chủ đầu tư

Trong báo cáo trình Quốc hội mới đây, Bộ Công Thương cho biết, kết quả rà soát thủy điện tính đến hết năm 2018 đã cơ bản đầy đủ trên phạm vi cả nước, đảm bảo các yêu cầu của Quốc hội. 

Các DATĐ có công suất lắp máy trên 30 MW đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Công Thương phê duyệt và đã đi vào vận hành phát điện.

Chất lượng các DATĐ có công suất bằng hoặc nhỏ hơn 30 MW bộc lộ khá nhiều hạn chế, không ít dự án phải điều chỉnh sơ đồ khai thác và quy mô trong quá trình nghiên cứu đầu tư; mặt khác, do tình hình phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết như giao thông, lưới điện… tại các khu vực này còn chậm nên một số dự án nhỏ chưa đảm bảo khả thi. 

Theo Bộ Công Thương, trong thời gian vừa qua, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện đã phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tỉnh thường xuyên đề nghị Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch thuần tuý dựa trên đề xuất của các nhà đầu tư mà chưa có cách tiếp cận, nghiên cứu tổng thể về khai thác tiềm năng thuỷ điện, chưa thực sự phù hợp với quy hoạch điện lực của tỉnh và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.

Để quản lý hiệu quả quy hoạch thủy điện, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện chưa xem xét, nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch đối với các DATĐ có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 MW.

Đồng thời, tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn quản lý để xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã quá hạn theo hạn trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp mà Chủ đầu tư không triển khai thực hiện…

Lương chuyên gia thuỷ điện thấp

Qua việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, công tác quản lý chất lượng xây dựng đã từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên hiện nay, việc phân cấp để quản lý chất lượng công trình vẫn còn tồn tại một số bất cập.

Các Sở Công Thương chưa có hoặc có ít cán bộ có chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng như: thủy lợi, thủy điện, xây dựng, giao thông,…

Việc phối hợp giữa Sở Công Thương hoặc Chủ đầu tư các DATĐ với các chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn thẩm tra để thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình còn bị hạn chế, tồn tại.

Kính phí chi trả cho các chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn thẩm tra có kinh nghiệm còn thấp. Thêm vào đó, hầu hết các DATĐ là thuộc khu vực miền núi, đi lại khó khăn, cách xa các trung tâm thành phố nên không thực sự quan tâm đến việc thẩm tra do kinh phí cho công tác này không nhiều, trong khi phải chi phí lớn cho việc đi lại, ăn ở,… phục vụ khảo sát, thu thập tài liệu, báo cáo kết quả thẩm tra. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *